Rodowód i zarys historyczny działalności

Koła Łowieckiego nr 58  w Zamościu

 

Kalendarium:


1920 r. -powstanie Towarzystwa Racjonalnego Polowania w Zamościu
1920 -1939 r. –  działalność Towarzystwa Racjonalnego Polowania jako pierwszej organizacji łowieckiej  Zamojszczyzny.
1939-1945 r.- okres II wojny światowej-zawieszenie działalności.
1945 r.- reaktywowanie   Towarzystwa Racjonalnego Polowania w Zamościu przez 19 członków

1a

 

1945- 1953 r. - powojenna działalność Towarzystwa Racjonalnego Polowania.

 1953 r.- wejście w życie statutu Polskiego Związku Łowieckiego, którego założeniem było powołanie nowych jednostek organizacyjnych -Kół Łowieckich.

Na bazie T R P powstały  dwa koła łowieckie:  Koło Łowieckie  nr 1 i  Koło Łowieckie nr 2 w Zamościu.

W skład pierwszego Zarządu Koła nr 1 (późniejszego Koła nr 58 w Zamościu) weszli:

Mikołaj Kunicki – przewodniczący

Bolesław Kowalczyk - łowczy

Bolesław Siemaszko -  sekretarz

Jan Grzywacz – skarbnik

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Mikołaj Bojarczuk – przewodniczący

Bolesław Kudyba – członek

Walerian Przytomski –członek


1953 r. - nadanie kołom  łowieckim   numeracji województwa lubelskiego, w związku z czym Koło Łowieckie nr 1 w Zamościu otrzymało nr 58   i działa pod  tym numerem nadal. Koło Łowieckie nr 2 w Zamościu otrzymało  nr 59 .

 

Historia Koła 

Koło Łowieckie  nr 58 w Zamościu rozpoczęło  działalność w strukturach  Polskiego Związku Łowieckiego w  1953 roku, a więc od powołania tej organizacji między innymi przez naszych protoplastów  z Towarzystwa Racjonalnego Polowania w Zamościu .

W historii Koła na wyróżnienie za wkład pracy i umiłowanie łowiectwa  zasługują:  kol. kol. Tadeusz Sak , Wincenty Szwedziuk , Witold Wiśniowski,

Jan Grzywacz , Tadeusz Kaleniuk . Koledzy Ci nie szczędzili swojego czasu, ażeby doskonalić gospodarkę łowiecką i utrwalać tradycje łowieckie. W kolejnych wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej weszli koledzy: Zdzisław Aurzecki, Tadeusz Kaleniuk, Roman Chećko, Jerzy Pol i inni .

Koło Łowieckie nr 58 w  Zamościu dzierżawiło  6 obwodów łowieckich

o numerach  16,  29, 30, 36 , 37 , 50  o łącznej powierzchni 34350 ha , a liczba członków wynosiła 50 osób .

W  roku 1976 koło otrzymało dodatkowy obwód łowiecki nr  91 o powierzchni 6280 ha,  tak więc powierzchnia ogólna stanowiła  wówczas 40630 ha, a liczba członków wzrosła do 60 .

 

 

1

Fot. 2. Członkowie Koła w latach siedemdziesiątych przed polowaniem.

 

W  roku 1979 Koło liczyło  już 64 członków.
W dniu 8 kwietnia 1979 r. Walne Zgromadzenie  zdecydowało o podziale Koła,
w wyniku którego powstało nowe Koło  nr 47„ Padwa” w Zamościu  z 40 członkami, przejmując dzierżawy obwodów nr  30, 36 ,37 , i 50.  Koło nr 58 w Zamościu,

po podziale liczące 24 członków, dzierżawiło obwody nr 16 , 29 i 91 o łącznej powierzchni 18720 ha, w tym  obszar lasów- 1882 ha. Podczas tego zgromadzenia wybrano Zarząd w składzie :

 

Czesław Klech- prezes

Jan Wilk – łowczy

Jerzy Pol – skarbnik

Henryk Kopeć – sekretarz

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Adam Jakubik –przewodniczący
Mirosław Gumiela –członek
Józef Kozicki- członek

        W sierpniu 1973 r. odbyło  się kolejne Nadzwyczajne  Zgromadzenie- nastąpiła zmiana składu Zarządu Koła.

Do  Zarządu weszli:
Zdzisław Aurzecki- prezes
Marian Adamczyk –łowczy
Mieczysław Kołdyj- skarbnik
Wiktor Sak- sekretarz


Finanse Koła po podziale okazały się  skromne, w związku z tym podjęto decyzję o organizacji odłowów zajęcy  oraz polowań dewizowych na kuropatwy. W wyniku tych działań koło sprzedało 44 zające i  134 kuropatwy, znacznie  zasilając dochody.

 

2

  Fot. 3. Dokarmianie zwierzyny – lata 80 . Z lewej S. Kropornicki,  obok L. Gmyz

 

Ważnym okresem w historii Koła był rok 1981, w  którym  Walne Zgromadzenie dokonało następujących zmian  w Zarządzie :

prezesem został Zdzisław Aurzecki
łowczym -Jerzy Pol
skarbnikiem – Mieczysław Kołdyj
sekretarzem – Wiktor Sak
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Adam Jakubik- przewodniczący
Anatol Bartoń- członek
Marian Szymański –członek
Koło liczyło   wtedy 27  członków .

Wzrosła liczba członków i stażystów.

W obwodach dało się zauważyć spadek zwierzyny drobnej, natomiast zaobserwowano  wyraźny wzrost zwierzyny czarnej i płowej. Aby zwiększyć stan liczebny ptactwa łownego,  Koło zasiedliło łowiska bażantami w liczbie 100 sztuk. 


         W roku 1983 obchodzono  jubileusz 30-lecia Koła. Przypadający  w tym roku termin Walnego Zgromadzenia przyniósł zmiany w składzie Zarządu, do którego weszli :
Lech Gmyz - prezes
Jerzy Pol- łowczy
Wiesław Bergiel – skarbnik
Wiktor Sak – sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej to:
Janusz Wróblewski -przewodniczący
Adam Jakubik- członek
Marian Adamczyk- członek
            Koło liczyło 46 członków oraz 4 stażystów.

W dniu 5  listopada 1983 roku Koło zorganizowało uroczystości, na których wręczono  czterem kolegom odznaczenia - ,,Zasłużony dla Koła’’, a wszyscy członkowie otrzymali  znaczki Koła. W tym dniu Koło  z rąk Przewodniczącego ZWPZŁ w Zamościu  kol. Dominika Wojtucha otrzymało dyplom wraz z potwierdzeniem informacji o wpisaniu do rejestru kół wyróżnionych.
        

13

Fot.4.Odznaczenie”Zasłużony Dla Koła”

 

Kolejne zebranie sprawozdawczo- wyborcze  w roku 1985 powierzyło  ustępującemu Zarządowi ponowne pełnienie tej funkcji na nową kadencję. W tym roku nastąpiło  wznowienie umów dzierżawy obwodów łowieckich na kolejne 10 lat. Likwidacji uległ obwód nr 29,  a część jego powierzchni  włączono do obwodu nr 16.
Do obwodu nr 16 została włączona część terenu w Skierbieszowie i okolice Dębowca.

Po tych zmianach obwód nr 16 ma powierzchnię 10 038 ha, w tym  1590 ha lasu. Obwód nr 91 pozostał bez zmian, a jego powierzchnia wynosi 6280 ha. 

W 1985 roku Koło wydzierżawiło od Nadleśnictwa Biłgoraj teren po byłej szkółce leśnej oraz gajówkę w Luchowie,  przystosowując ją do potrzeb członków. Wzorem lat ubiegłych łowiska zasilono bażantami w obydwu obwodach. Koło liczyło 51 członków.

 

 

3

Fot. 5. Członkowie Koła przed starą gajówką w Luchowie

Jesienią 1985 roku z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe na swoim terenie Zarząd Koła nr 57 poprosił nasze Koło o udostępnienie obwodu nr 91 do przeprowadzenia polowania na kuropatwy przez myśliwych dewizowych.
Fakt ten wykorzystały ówczesne władze  wojewódzkie PZŁ, angażując także służby bezpieczeństwa i Zarząd Główny PZŁ do pociągnięcia Koła do odpowiedzialności. Kołu postawiono zarzut naruszenia przepisów dotyczących organizacji polowań dewizowych.
Zarząd złożył wyjaśnienia Ministerstwu Rolnictwa i naczelnym władzom PZŁ. W efekcie wyjaśnień zarzut wycofano i  uznano postawę Koła za pozytywny przykład dla innych kół, które mogłyby znaleźć się w podobnej sytuacji
.
 

W roku 1987 na kolejnym Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym  dokonano zmian w składzie Zarządu Koła.
Zrezygnowali z pracy w Zarządzie prezes i sekretarz. Zgromadzenie wybrało nowy Zarząd w składzie:

Jerzy Pol – prezes
Mirosław Kaleniuk - łowczy
Wiesław Bergiel – skarbnik
Andrzej Bondyra- sekretarz

 

Zarząd przystąpił energicznie do pracy.  Ustabilizowała się sytuacja finansowa, przybyło urządzeń  łowieckich, dobrze zrealizowano zadania wynikające z planów łowieckich.

W miesiącu czerwcu 1990 roku Walne Zgromadzenie dokonało wyboru kolejnego Zarządu Koła w składzie:


Lech Gmyz – prezes

Mirosław Kaleniuk – łowczy

Wiesław Bergiel – skarbnik

Wiktor  Sak -  sekretarz

Jerzy Dudek –podłowczy na obw. nr 91


W skład Komisji Rewizyjnej weszli:


Jerzy Pol - przewodniczący

Stefan Paziak – członek

Anatol Bartoń – członek

 

Wybrano również   delegatów na Zjazd Wojewódzki PZŁ : kol. kol. Stefana Paziaka i  Mirosława Kaleniuka.

 Ze względu na trudną sytuację finansową Koła, Zarząd  ograniczył wydatki do niezbędnych i zorganizował  polowanie dewizowe na kozły, które przyniosło 30 mln zysku.

Koło zorganizowało także odłowy zajęcy na eksport, a kasa Koła wzbogaciła  się o kolejne 30 mln zł.

W efekcie tych działań dochody Koła zamknęły się kwotą 213 mln  zł., zaś wydatki- 162 mln zł.

W trzecim roku kadencji z uwagi na niesprzedanie oferty na kozły w drodze polowania dewizowego Zarząd Koła zdecydował  o przeprowadzeniu odłowów zajęcy, sprzedając 65 sztuk na eksport. W 1993 roku Zarząd zorganizował i sfinansował zawody strzeleckie.

Budżet Koła pozwolił Zarządowi na zorganizowanie w miesiącu lutym  dla członków Koła zabawy, która zwieńczyła trud łowiecki i  udany sezon .

W roku 1993 obchodzono jubileusz czterdziestolecia. Kolegium Odznaczeń Łowieckich uchwałą z dn.18.11.1993 r. nadało naszemu Kołu ”Medal św.Huberta” nr 123.

4

 
Fot.6.Legitymacja „Medal św. Huberta"

 

14

Fot.7 ,, Medal św. Huberta’’

Walne Zgromadzenie sprawodawczo-wyborcze oceniło pozytywnie pracę ustępującego Zarządu  oraz postanowiło ponownie wybrać tych samych kolegów do Zarządu Koła. Realizując przyjętą uchwałę o zwiększeniu liczby członków Zarządu do 6 osób, Zgromadzenie wybrało Mirosława Gumielę.

W wyniku ukonstytuowania się Zarządu prezesem został  Lech Gmyz

 v-ce prezesem –Jerzy Dudek

łowczym- Mirosław Kaleniuk

skarbnikiem - Wiesław Bergiel

sekretarzem- Wiktor Sak

czł. Zarządu –Mirosław Gumiela

Sytuacja finansowa sprzyjała podejmowaniu nowych zadań inwestycyjnych w Kole. Zbudowano  nowe urządzenia łowieckie. Zintensyfikowano  nakłady na dokarmianie zwierzyny w łowiskach celem zmniejszenia szkód w uprawach rolnych. W roku 1996  Walne Zgromadzenie członków Koła  pozytywnie oceniło działalność Koła i jego Zarządu oraz określiło zadania na najbliższe lata.

Koło liczyło wówczas  62 członków, w tym 1 niemacierzysty oraz  6 stażystów.

Koło włączyło się do ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątanie Ziemi’, co  znalazło uznanie u wszystkich członków, a w wyniku tych działań z łowisk usunięto tony śmieci.

Koło partycypowało w finansowaniu siedziby W R P Z Ł w Zamościu.   Dobry stan finansowy pozwolił także na zakup  100 sztuk bażantów do zasiedlenia łowisk. Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 31.05.1997r. uchwałę o zakupie działki pod budowę osady myśliwskiej.

W dniu 29.04.2000r. Walne Zgromadzenie  sprawozdawczo-wyborcze ponownie pozytywnie oceniło wyniki gospodarcze i finansowe Koła i udzieliło absolutorium Zarządowi. W wyniku wyborów skład Zarządu był następujący:

 

Lech Gmyz- prezes

Mirosław Kaleniuk –łowczy

Wiktor Sak-sekretarz

Jerzy Pol- skarbnik

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Krzysztof Wróblewski – przewodniczący

Tadeusz Skotnicki –członek

Jerzy Brudziński- członek

      

W tym roku z Koła odszedł  do Krainy Wiecznych Łowów kol. Marian Szymański, były przewodniczący Komisji Rewizyjnej – wieloletni członek Koła, powszechnie szanowany i lubiany.

 

5

 Fot. 7.  Śp. kol. M. Szymański ( z lewej) oraz  L. Gmyz  w Luchowie.


W dniu wyborów w 2000 r. Koło liczyło 55 członków. Na Zjazd Delegatów O R Ł w Zamościu wybrani zostali kol. kol. Wiktor Sak i Mirosław Kaleniuk. Koło zasiedliło łowiska bażantem w ilości 282 sztuk.  Zakupiono działkę pod osadę myśliwską i rozpoczęto jej  zagospodarowywanie.

W roku 2003 zorganizowano imprezę  z okazji 80-lecia PZŁ. Koło otrzymało Złotą Odznakę Zasłużony dla Łowiectwa na Zamojszczyźnie.

 

6

Fot.8.Legitymacja”Zasłużony dla Łowiectwa na Zamojszczyźnie”

 

Obchody 80-lecia PZŁ  były także okazją do  uhonorowania członków Koła. Odznaczenia i medale przyznane przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich:
1 Złoty Medal Zasługi Łowieckiej
4 Srebrne Medale Zasługi Łowieckiej
5 Brązowych Medali Zasługi Łowieckiej

oraz medale i odznaczenia regionalne tj:

2 członków otrzymało  Medal Za Zasługi dla Łowiectwa Lubelszczyzny
18 członków odznaczono  „ Zasłużony dla Łowiectwa Zamojszczyzny”
24  wręczono  „ Zasłużony dla Koła”

Rok 2005 kończy kadencję Zarządu Koła. W dniu 13.05.2005 r. Walne Zgromadzenie pozytywnie oceniło całokształt działalności Koła, udzieliło absolutorium Zarządowi i wybrało organy Koła.
W skład Zarządu weszli:

Lech Gmyz – prezes
Mirosław Kaleniuk –łowczy
Wiktor Sak – sekretarz
Jerzy Pol – skarbnik

Komisja Rewizyjna w składzie:
Józef Kowalik- przewodniczący
Krzysztof Wróblewski –członek
Karol Nowogrodzki- członek

Gospodarka finansowa Koła   była  bardzo korzystna, co  pozwoliło zakończyć budowę domku myśliwskiego. Koło ufundowało również sztandar oraz systematycznie dokonywało zakupu umundurowania dla członków.

Następnie Koło zorganizowało imprezę z okazji oddania do użytku domku myśliwskiego  oraz poświęcenia sztandaru Koła podczas mszy świętej w kościele w Luchowie. Oficjalne uroczystości zakończono biesiadą w osadzie myśliwskiej.

W uroczystościach uczestniczyli poza członkami Koła: przedstawiciele władz administracyjnych, posłowie z terenu Zamojszczyzny,  przedstawiciel władz łowieckich, przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół łowieckich- Koła  nr 121 w Zamościu oraz Koła nr 59 w Zwierzyńcu, a także przedstawiciele Nadleśnictw w Biłgoraju i Krasnystawie, Prezes Biura Polowań ,, Elitte’’ oraz  liczni mieszkańcy Luchowa.  Uroczystości celebrował kapelan myśliwych ORŁ ks. Bronisław Bucki.  Podczas tych uroczystości nasze Koło otrzymało najwyższe odznaczenie łowieckie „ZŁOM” nadane 28.06.2004r. przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich .

7

Fot.9.Legitymacja „Złom”

 

8

Fot.10.Odznaczenie „Złom”

 

 

9

Fot. 11. Uroczyste poświęcenie domku myśliwskiego w Luchowie.

 

10

 Fot. 12. Poświęcenie sztandaru Koła.

 

11

Fot.13.Sztandar Koła

 

W dniu 31.07.2005 r.  Walne Zgromadzenie – Nadzwyczajne wybrało  Bolesława Skotnickiego do składu Komisji Rewizyjnej w miejsce  Karola Nowogrodzkiego który, zrezygnował z tej funkcji.

W dniu  21.09.2008 r. odszedł z naszego grona w wieku 62 lat  kol. Wiktor Sak. Koło utraciło życzliwego i uczynnego kolegę, zaangażowanego w pełni dla rozwoju łowiectwa. Śp. kol. Wiktor Sak  działał także, jako członek O R Ł w Zamościu. Za swoje liczne zasługi został odznaczony brązową, srebrną i złotą odznaką  " Zasłużony dla Łowiectwa na Zamojszczyźnie’’ oraz  brązowym,  srebrnym i złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

12

Fot.14 od lewej: A. Pawelec, L. Gmyz, M. Kaleniuk, Śp. W. Sak


Kolejne Nadzwyczajne Zgromadzenie w kadencji 2005 –2010 uzupełniło skład osobowy Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej.

W skład Zarządu weszli:
Lech Gmyz –prezes
Mirosław Kaleniuk – łowczy
Krzysztof Wróblewski- sekretarz
Jerzy Pol- skarbnik

W skład Komisji Rewizyjnej  weszli:
Józef Kowalik- przewodniczący
Bolesław Skotnicki – członek
Andrzej Bondyra –członek


W roku 2008 Polski Związek Łowiecki obchodził 85- lecie działalności.

Z tej okazji w Tomaszowie Lubelskim zorganizowano wystawę obrazującą osiągnięcia i  trofea myśliwskie z terenu działania ORŁ w Zamościu. Uroczystości zwieńczyła  msza polowa w Szarowoli, biesiada myśliwska oraz imprezy towarzyszące. Podczas tych uroczystości za całokształt działalności łowieckiej 3 członków naszego Koła  otrzymało złote Medale Zasługi Łowieckiej oraz 1 brązowy Medal Zasługi Łowieckiej.

W roku 2009 Zarząd , osiągnąwszy wyjątkowo korzystne wyniki gospodarcze  i finansowe,  zorganizował dla członków  Koła w  podziękowaniu za zaangażowanie i pracę imprezę  herbertowsko-andrzejkową, która pogłębiła integrację  osób w niej  uczestniczących.

Koło nadal podejmuje wiele znaczących działań gospodarczych m.in.  próbę  zasiedlenia zającem łowisk w obw. nr 243 w ilości 29 sztuk. W obydwu obwodach z uwagi na bardzo trudne  warunki zimowe nasilono dokarmianie zwierzyny.

W  roku  2010  przypada  90 rocznica powstania Towarzystwa Racjonalnego Polowania, w związku z czym Zarząd podjął działania podsumowujące  bogatą historię Koła,  m.in. : wydanie  upamiętniających okolicznościowych  znaczków oraz opracowanie  i założenie strony internetowej, która przybliży  wiedzę o naszej historii i działalności łowieckiej